Obchodné Podmienky

 

1. Vš. USTANOVENIA
1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim  (PlusPoint s.r.o. Salka 384, 94361, IČO: 50172310 TAX/EORI: SK2120197189) a kupujúcim.
1.2. Kúpnou zmluvou sa rozumie objednávka uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu.
1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitelnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúceho zaväzujú,od okamihu odoslania objednávky, k dodrzaniu podmienok voci predávajúcemu.

2. OBJEDNAVKA
2.1. Objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci objednáva tovar výlučne riadnym vyplnením a odoslaním príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku. Vo formulári je povinný uviesť pravdivé údaje, inak zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu. Taktiež zaslaním svojej objednávky potvrdzuje že je osobou staršou 18 rokov.
2.2. Zmena údajov uvedených v objednávke je po odoslaní objednávky možná iba so súhlasom predávajúceho. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
2.3. Potvrdenie objednávky je záväzným prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, z ktorého vyplýva jeho súhlas s uzavretím kúpnej zmluvy s kupujúcim, to však iba za predpokladu, ak obsahuje rovnaké údaje o kúpnej zmluve ako objednávka.
2.4. Predávajúci potvrdzuje objednávku prostredníctvom elektronickej pošty.

3. PRAVA A POVINNOSTI PREDAVAJUCEHO
3.1.Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. PRAVA A POVINNOSTI KUPUJUCEHO
4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu (vrátane DPH)  za tovar v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, podľa spôsobu určenom v kúpnej zmluve.
Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa dodania tovaru, ak v rozpore s kúpnou zmluvou nezaplatí kúpnu cenu.
4.2. Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. DODACIE PODMIENKY
5.1. Predávajúci dodá tovar spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, odoslaním tovaru na adresu ktorá je určená v kúpnej zmluve.
5.2. Predávajúci zabalí tovar na jeho uchovanie a ochranu.
5.3 Pri nákupe upozorňujeme, že nemôžeme dodať na územie Maďarska.
5.4. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 3-4 dní od jej doručenia. Ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej podľa predošlých odsekov, je oprávnený navrhnúť kupujúcemu uzavretie dohody o zmene dodacej lehoty.
5.5.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

6. KUPNA CENA
6.1. Kupujúci je povinný uhradit kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.
6.2. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenam i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
6.3. V prípade bezhotovostného prevodu, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v dohodnutej lehote prevodom vopred, alebo dobierkou v case prevzatia balíka od kuriéra.
6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky..

8. REKLAMACNY PORIADOK (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).
8.3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
8.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
8.5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.
8.6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
8.7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.8. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.9. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. V prípade elektronických cigariet je to: 3 mesiace batérie ,sietového adaptéra a usb nabíjacky.
8.10. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

10. ODSTUPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY
10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili dodanie tovaru kupujúcemu.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo ak by dodaním tovaru porušil povinnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzného právneho predpisu.
10.2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.3. Kupujúci može stornovat svoju objednávku do 24 hodín od jej odoslania.

11. ZAVERECNE USTANOVENIA
11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
11.5. Cinnosť predávajúceho podlieha orgánu dozoruInšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

12. OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV
12.1. Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 164/2013  Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.

Kontaktné informácie

Obchodné oddelenie:

e-mail: [email protected]

Reklamácie:

e-mail: [email protected]

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
PlusPoint s.r.o.
Salka 384, 94361, IČO: 50172310
TAX/EORI: SK2120197189

Telefonicky kontakt: 00421 948 33 15 43

Válassz pénznemet
HUF Magyar forint
EUR euró